91 484 21 47
Infolinia
ul. Bandurskiego 98
71-685 Szczecin
A A+ A++
Kliknij aby zadzwonić: 91 484 21 47

Jesteś na stronie projektu Kolonovita I. Aby przejść do drugiego etapu projektu Kolonovita II kliknij tutaj: Kolonovita II

Zapytania ofertowe


Fundusze Europejskie

Zapytanie ofertowe
na wykonanie zamówienia na przeprowadzenie spotkań informacyjno–edukacyjnych z profilaktyki nowotworowej jelita grubego

Podstawa prawna: Zamówienie powyżej 50 tys. PLN netto udzielane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dokumentem regulującym są wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zapytanie związane jest z realizacją projektu pt.: "KOLONOVITA"- Badania profilaktyczne jelita grubego ratują życie! finansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Numer i nazwa Osi Priorytetowej: RPZP.06.00.00 Rynek Pracy

1.2. Numer i nazwa Działania RPZP.06.08.00 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych, dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne.

W ramach projektu Wnioskodawca: Sonomed Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie spotkań informacyjno–edukacyjnych dla pracowników systemu ochrony zdrowia: personelu lekarskiego i pielęgniarskiego POZ z terenu województwa zachodniopomorskiego oraz dla pacjentów potencjalnych uczestników wsparcia w zakresie usługi medycznej – badanie kolonoskopowe z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Termin składania ofert: 5 listopada 2019 r. do godziny 15.00.

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na bazie konkurencyjności pod numerem 1213960

Link do zapytania: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213960

Poniżej opis zapytania ofertowego wraz z załącznikami:

SONOMED Sp z o.o. realizuje projekt „KOLONOVITA – Badania profilaktyczne jelita grubego ratują życie!” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.